Създаване на индивидуални програми за автоматизацията

Мега Инженеринг ООД изготвя програми свързани пряко с индустриалните процеси – следене на постъпването на материали и изходна продукция. Спазвайки световните стандарти за създаване програми за контролери и софтуерни приложения за мониторинг, контрол и управление.
Постъпилите през програмата данни могат да се интегрират към бази от данни и да се използват за нуждите на менажиране, планиране на разходите за материали.
priemmilk_small
Ние осъществяваме постоянен мониторинг върху управлението на производствените процеси като спомагаме за спазване на качеството на продукцията и същевременно с това спомагаме планирането и управление на запасите, даваме предпоставки за по-добра оптимизация на работния процес.

Рапорт на постъпване на мляко по време, място, оператор

Рапорт на постъпване на мляко по време, място, оператор