Линия за производство на рязан тютюн

МЕГА инженеринг реализира табла за управление на производството на рязан тютюн, 75kW консумирана мощност. Таблата се състоят от релейно-контакторна апаратура, таймери, силова част, която замества главното разпределително табло, бутони и индикация за следене на обратната връзка от защитите на ел. двигателите.
MEGA Engineering implements control panel for production of cut tobacco, installed power 75kW. The panel comprises  equipment  for motor control, timers, main power switch, which substitutes the main distribution box, buttons and motor protection feedback indication .


Табло за производство на рязан тютюн

Табло за производство на рязан тютюн


Panel for production of cut tobacco

Panel for production of cut tobacco


Мнемо схема, бутони за управление на линията

Мнемо схема, бутони за управление на линията
Mnemo-diagram, control buttons on the line

Mnemo-diagram, control buttons on the plantТаблото управлява съоръжения на конвейрна линия като вибротранспортьори, транспортни ленти, барабани за ароматизиране, барабани за кондициониране и соусиране, захранващи инсталации на смесители за тютюневи листа. Високото ниво на автоматизация осигурява надежност на технологичиния процес, като дава възможност за ръчно управление режима на работа на ел. двигателите.

The panel controls the components on the conveyor line, such as vibrаting transporters, transport belts, flavour adding drums, conditioning and soaking drums, supplying installations of tobacco leaves mixers . High level of automation provides reliability of the technological process, giving opportunities for manual control of the electric motors operation mode.