Контролно табло за вентилация и климатизация

Контролът на климатичните и вентилационните инсталации в големи поизводствени помещения и халета е необходим за поддържане на постоянни параметри на климата, за съхраняване на пресни и свежи продукти, за осигуряване на работна температура за хората през лятото и зимата, рециркулация на свеж въздух в отделните помещения.
МЕГА инженеринг реализира програма за управление и контрол на инсталации за внтилзация и климатизация след като до контролното табло се сведат чрез термодатчици актуални данни за измерена температура от залите, касите, складовите помещения за съхранение на зеленчуци, помещенията за подготовка на месо и температура на околната среда. Контролното табло за отопление, вентилация и климатизация осъществява непрекъснато регулиране на температурата спрямо зададени параметри за отделните зони и помещения чрез управление на:

  • работния режим на термопомпа;
  • нагнетателни вентилатори;
  • помпи до хладилната камера;
  • трипътни термолегуриращи вентили за отоплителна и охладителна секция;
  • моторни клапи;
  • отваряне на байпас на рекуператора;
  • работа на вентилаторни конвектори;
  • работен режим на хадилна машина.

Контрол на климатична инсталация

Контролното табло има два режима на работа – за летен и за зимен период през годината. Светлинна индикация дава информация за режима на работа на съоръженията за климатизация и вентилация, наличие на блокировки на вентилаторите. Чрез светлинен и звуков сигалал се оповестява оператор по поддръжката за наличие на аварии.